Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kolberg.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 12 grudnia 2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 kwietnia 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
  • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10 maja 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Godlewski – Kierownik administracji, adres poczty elektronicznej administracja@kolberg.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (22) 831 24 74, +48 504 202 860 .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 24 prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony:

  • główne – na rogu ul. Świętojerskiej i ul. Andersa

W budynku nie ma:

  • windy
  • pętli indukcyjnych
  • oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • głośników naprowadzających, informacje udzielane są na portierni znajdującej się na parterze szkoły, po lewej stronie od wejścia głównego.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza migowego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.